داستان ما:

در ابتدا فقط قرار بود در حوزۀ آموزش نرم‌افزار فعالیت کنیم؛ اما اتفاقاتی را در مسیر شکل‌گیری کار تجربه کردیم که باعث شد متوجه حساسیت مسئلۀ آموزش نیروی انسانی شویم.

در نتیجه، مأموریت نکته‌یار را تولید محتواها و آموزش‌هایی برای استفاده در موقعیت‌ها و پروژه‌های واقعی با هدف توانمندسازی کارمندان و مدیران قرار دادیم.