سیدرضا موسوی خواه

نکات ورد: ایجاد یادداشت توسط ابزار comments

در این آموزش نکاتی در رابطه با ایجاد یادداشت توسط ابزار comments را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد.

نکات ورد: آشنایی و کار با بوکمارک ها (Bookmark)

در این آموزش نکاتی در رابطه با آشنایی و کار با بوکمارک ها (Bookmark) را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد.

نکات ورد: واتر مارک صفحه

در این آموزش نکاتی در رابطه با واتر مارک صفحه را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد.

نکات ورد: انواع حالت های نمایشی سند و ابزار zoom

در این آموزش نکاتی در رابطه با انواع حالت های نمایشی سند و ابزار zoom را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد.

نکات ورد: انتخاب متن

در این آموزش نکاتی در جهت آشنایی با روش های انتخاب متن را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد .

نکات ورد: فعالسازی و تنظیمات خط کش

در این آموزش نکاتی در جهت آشنایی با فعالسازی و تنظیمات خط کش را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد .

نکات اکسل: Auto correct یا تصحیح کننده خودکار

در این آموزش نکاتی در رابطه با Auto correct یا تصحیح کننده خودکار را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد. تصحیح کننده خودکار به ما این امکان را می دهد تا برای کلمات، عبارات و یا فرمول و توابع پر تکرار خود، کدی را بصورت عددی و یا حروفی تعیین کنیم تا در هنگام تایپ […]

نکات اکسل: درج سرصفحه و پاصفحه

در این آموزش نکاتی در رابطه با درج سرصفحه و پاصفحه را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد .

نکات اکسل: آشنایی با ابزار screenshot

در این آموزش نکاتی در جهت آشنایی با ابزار screenshot را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد .

نکات اکسل: درج اشکال مفهومی توسط ابزار smart art

در این آموزش نکاتی در رابطه با درج اشکال مفهومی توسط ابزار smart art را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد .
LINKEDIN
INSTAGRAM
SOCIALICON