نکات ورد – Word

نکات ورد: ایجاد حاشیه برای صفحات توسط ابزار pageborder

در این آموزش نکاتی در رابطه با ایجاد حاشیه برای صفحات توسط ابزار pageborder را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد . (Visited 21 times, 1 visits today)

نکات ورد: تنظیم راست نویس و چپ نویس بودن سند

در این آموزش نکاتی در رابطه با تنظیم راست نویس و چپ نویس بودن سند را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد . (Visited 10 times, 1 visits today)

نکات ورد: آشنایی با جعبه ابزار دسترسی سریع (quick access) و شخصی سازی آن

در این آموزش نکاتی در جهت آشنایی با جعبه ابزار دسترسی سریع (quick access) و شخصی سازی آن را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد . (Visited 16 times, 1 visits today)

نکات ورد: آشنایی با جعبه ابزار ribon و شخصی سازی آن

در این آموزش نکاتی در جهت آشنایی با جعبه ابزار ribon و شخصی سازی آن را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد . (Visited 11 times, 1 visits today)

نکات ورد: تنظیمات عمومی نمایش متن

در این آموزش نکاتی در جهت آشنایی با تنظیمات عمومی نمایش متن را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد . (Visited 9 times, 1 visits today)

نکات ورد: آشنایی با ایجاد، ذخیره و بازیابی سند

در این آموزش نکاتی در جهت آشنایی با ایجاد، ذخیره و بازیابی سند را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد . (Visited 14 times, 1 visits today)

نکات ورد: درج نمادها توسط ابزار symbols

در این آموزش نکاتی در رابطه با درج نمادها توسط ابزار symbols را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد. (Visited 13 times, 1 visits today)

نکات ورد: افزودن عکس از صفحه نمایش (screenshot)

در این آموزش نکاتی در رابطه با افزودن عکس از صفحه نمایش (screenshot) را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد. (Visited 16 times, 1 visits today)

نکات ورد: افزودن عکس به سند

در این آموزش نکاتی در رابطه با افزودن عکس به سند را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد. (Visited 16 times, 1 visits today)
LINKEDIN
INSTAGRAM
SOCIALICON