نکات ورد45 فیلم ها

نکات ورد: ایجاد یادداشت توسط ابزار comments

در این آموزش نکاتی در رابطه با ایجاد یادداشت توسط ابزار comments را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد.

نکات ورد: آشنایی و کار با بوکمارک ها (Bookmark)

در این آموزش نکاتی در رابطه با آشنایی و کار با بوکمارک ها (Bookmark) را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد.

نکات ورد: واتر مارک صفحه

در این آموزش نکاتی در رابطه با واتر مارک صفحه را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد.

نکات ورد: انواع حالت های نمایشی سند و ابزار zoom

در این آموزش نکاتی در رابطه با انواع حالت های نمایشی سند و ابزار zoom را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد.

نکات ورد: انتخاب متن

در این آموزش نکاتی در جهت آشنایی با روش های انتخاب متن را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد .

نکات ورد: فعالسازی و تنظیمات خط کش

در این آموزش نکاتی در جهت آشنایی با فعالسازی و تنظیمات خط کش را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد .

نکات ورد: ایجاد حاشیه برای صفحات توسط ابزار pageborder

در این آموزش نکاتی در رابطه با ایجاد حاشیه برای صفحات توسط ابزار pageborder را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد .

نکات ورد: تنظیم راست نویس و چپ نویس بودن سند

در این آموزش نکاتی در رابطه با تنظیم راست نویس و چپ نویس بودن سند را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد .

نکات ورد: آشنایی با جعبه ابزار دسترسی سریع (quick access) و شخصی سازی آن

در این آموزش نکاتی در جهت آشنایی با جعبه ابزار دسترسی سریع (quick access) و شخصی سازی آن را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد .
LINKEDIN
INSTAGRAM
SOCIALICON